Nowe kierunki na UWM m.in. analiza trendów i inżynieria kosmiczna

2016-01-09 12:02:45 (ost. akt: 2016-01-11 12:57:57)
Nowe kierunki na UWM m.in. analiza trendów i inżynieria kosmiczna

Warmińsko-mazurska uczelnia cały czas stara się zapewnić studentom jak najlepszą jakość i różnorodność oferty kształcenia. Analizując potrzeby rynku pracy oraz studentów postanowiono, że w nowym roku akademickim powstanie 8 nowych kierunków.

Administracja i cyfryzacja, Analiza i kreowanie trendów, Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, Gospodarowanie zasobami wodnymi, Inżynieria kosmiczna, Pedagogika wczesnej edukacji, Technologia drewna, Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii - te kierunki od nowego roku akademickiego zagoszczą najprawdopodobniej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Poniżej podajemy ich opis zamieszczony na stronie uczelni:


Administracja i cyfryzacja
studia pierwszego stopnia - licencjackie z 6. semestralnym okresem nauki, profil praktyczny.

Kierunek ma charakter innowacyjny, łączy bowiem wiedzę typową dla nauk prawnych z informatyką. Studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie stosowania i stanowienia prawa w administracji publicznej oraz umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii teleinformatycznych w pracy urzędnika. Obowiązkowe praktyki, realizowane w znacznym wymiarze godzin w sądach, prokuraturze, kancelariach prawnych, w administracji publicznej, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, służą zaś dobyciu doświadczenia zawodowego. Kierunek Administracja i cyfryzacja wpisuje się potrzebę rozwoju technologicznego państwa i kształcenia kadry urzędniczej świadomie wykorzystującej technologie teleinformatyczne.

Absolwent jest przygotowany do:
podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem i stanowieniem prawa;
podjęcia zatrudnienia na stanowiskach biurowych wymagających wyższych kompetencji teleinformatycznych;
podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
projektowania przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności i lokalnego rynku pracy;
świadomego korzystania z nowoczesnych technologii teleinformatycznych w pracy urzędu i przedsiębiorstwa.

Analiza i kreowanie trendów
studia pierwszego stopnia - licencjackie z 6. semestralnym okresem nauki, profil ogólnoakademicki.

Ten nowoczesny, interdyscyplinarny i innowacyjny kierunek studiów, łączy wiedzę i umiejętności z zakresu filozofii, ekonomii, informatologii i socjologii. W kształceniu nakłada się nacisk na: umiejętności indywidualnego i zespołowego działania, sprawnej komunikacji, technik kreatywnego myślenia, działania projektowego, gromadzenia oraz nowoczesnego zarządzania informacjami, analizy ekonomicznej, zachowań rynkowych, marketingu, metod i technik badań społecznych, designu społecznego, teorii i technik innowacji. Program kształcenia przewiduje zajęcia praktyczne (w tym warsztatowe).

Absolwent będzie mógł prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie realizacji innowacyjnych projektów (usług lub produktów), znajdzie zatrudnienie w innowacyjnych firmach produkcyjnych i usługowych, firmach lub zespołach zajmujących się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań, usług, produktów, a także trendwatchingiem i trendsettingiem. Absolwent może pracować także w mediach, instytucjach finansowych, konsultingu, doradztwie, instytucjach kultury i sztuki, administracji publicznej, public relations, marketingu, w instytucjach humanitarnych, stowarzyszeniach, fundacjach i instytucjach międzynarodowych.

Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi
studia pierwszego stopnia - inżynierskie z 7. semestralnym okresem nauki, profil ogólnoakademicki.

Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie produkcji, przetwarzania i wykorzystania surowców odnawialnych, z uwzględnieniem biopaliw oraz zrównoważonego pozyskiwania i użytkowania surowców mineralnych. Zdobywa wiedzę o metodach, technikach, narzędziach i materiałach służących do pozyskiwania i wykorzystania surowców odnawialnych i mineralnych. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej i potrafi kierować zespołami ludzkimi. Poznaje metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach związanych z gospodarowaniem biosurowcami oraz z wydobyciem i użytkowaniem surowców mineralnych, a także w laboratoriach oceny paliw, jednostkach kontroli jakości i certyfikacji. Ponadto może podejmować zatrudnienie w przedsiębiorstwach zaplecza przemysłowego oraz innych działach gospodarki, w których występuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zrównoważonego użytkowania surowców, w jednostkach projektowych, doradczych i naukowo-badawczych oraz w organach administracji państwowej i samorządowej. Absolwent jest także przygotowany do zakładania i prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw związanych z eksploatacją i wykorzystaniem surowców mineralnych oraz produkcją i przetwarzaniem biosurowców.

Gospodarowanie zasobami wodnymi
studia pierwszego stopnia - inżynierskie z 7. semestralnym okresem nauki, profil ogólnoakademicki.

Na kierunku gospodarowanie zasobami wodnymi student uczy się profesjonalne rozwiązywać problemy z zakresu gospodarowania wodą. Zna założenia dyrektyw unijnych oraz Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami. Posiada umiejętności pomiaru, szacowania, modelowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz analizy danych. Posługuje się nowoczesnymi metodami analitycznymi pozwalającymi na przeprowadzenie oceny biologicznej, fizyko-chemicznej i hydromorfologicznej jakości wód. Ma wiedzę na temat zagrożeń bezpieczeństwa związanych ze środowiskiem wodnym oraz rozumie potrzebę ich monitorowania. Zna i stosuje techniki monitoringu środowiska wodnego, rozwiązania prawno-administracyjne w gospodarowaniu zasobami wodnymi, opracowuje operaty wodnoprawne, plany zarządzania wodami i zlewniami, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Wykorzystuje technologie umożliwiające komunalne i gospodarcze korzystanie z zasobów wodnych. Rozumie specyfikę użytkowania zasobów wodnych w infrastrukturze miast, rolnictwie, melioracji, rybactwie, hydroenergetyce, przemyśle, turystyce i rekreacji.
Posiada kwalifikacje do opracowywania programów wodno-środowiskowych kraju, planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, programów ochrony i rekultywacji wód, programów oczyszczania wody i ścieków, planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach i instytucjach zajmujących się gospodarowaniem, oceną, eksploatacją oraz ochroną zasobów wodnych, tj. w przedsiębiorstwach dystrybucji wody, w tym zaopatrzenia ludności w wodę, w firmach wykonujących monitoring i ekspertyzy w zakresie jakości wód, przeprowadzających rekultywację wód; w firmach wykonujących oceny oddziaływania na środowisko, opracowujących plany strategiczne gospodarki wodnej, a także zajmujących się projektowaniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; w stacjach uzdatniania wody, spółkach wodno-ściekowych, przedsiębiorstwach oczyszczania ścieków i odnowy wody, firmach melioracyjnych, służbach ochrony przyrody; w instytucjach administracji państwowej i samorządowej oraz może prowadzić działalność gospodarczą.


Inżynieria kosmiczna
studia pierwszego stopnia - inżynierskie z 7. semestralnym okresem nauki, profil ogólnoakademicki.

Kształcenie na kierunku Inżynieria kosmiczna wiąże się z nauką projektowania, testowaniem i użytkowaniem urządzeń stosowanych w sztucznych satelitach i astronomicznych obserwatoriach naziemnych. Podczas nauki student zostaje gruntowne przygotowany w zakresie matematyki technicznej, fizyki, astronomii i informatyki oraz z podstaw elektroniki, elektrotechniki, mechaniki i telekomunikacji. Ponieważ specyfiką urządzeń satelitarnych jest zazwyczaj brak możliwości ich naprawy i serwisowania, podczas studiów kładziony jest duży nacisk na umiejętność wszechstronnego testowania urządzeń i obsługującego te urządzenia oprogramowania.

Absolwenci kierunku Inżynieria Kosmiczna będą mogli znaleźć zatrudnienie w:
przemyśle i instytucjach badawczo-rozwojowych lub naukowych związanych z technikami satelitarnymi i astronomicznymi obserwatoriami naziemnymi, a także jednostkach zajmujących się fizyką doświadczalną, przedsiębiorstwach i instytucjach wykorzystujących lub opracowujących nowe technologie lub nowe metody badań, wszelkich ośrodkach zajmujących się przetwarzaniem różnego rodzaju sygnałów na informacje i analizą tych informacji.
Absolwenci kierunku Inżynieria Kosmiczna będą mogli ubiegać się o zatrudnienie w różnych działach gospodarki i nauki. Przede wszystkim będzie to rozwijający się polski przemysł kosmiczny, stymulowany przez wstąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej, udział w innych międzynarodowych projektach satelitarnych i krajowe plany rozwoju floty satelitów.


Pedagogika wczesnej edukacji
studia pierwszego stopnia - licencjackie z 6. semestralnym okresem nauki, profil ogólnoakademicki.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku pedagogika wczesnej edukacji dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną oraz szczegółową w zakresie pedagogiki wczesnej edukacji niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, realizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Absolwent otrzymuje gruntowne przygotowanie merytoryczne i metodyczne do prowadzenia wszelkich form pracy na poziomie wczesnej edukacji z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań opiekuńczo-wychowawczych W zależności od wybranej specjalizacji absolwent uzyska dodatkowe przygotowanie do opieki nad małym dzieckiem w żłobku lub animacji artystycznej w szkole i instytucjach dla dzieci. Istotną częścią kształcenia jest praktyka pedagogiczna (w przedszkolu i w szkole), w toku której student ma możliwość rozwijania swoich umiejętności profesjonalnych. Absolwent posiada kwalifikacje nauczycielskie a efekty kształcenia uzyskane na kierunku Pedagogika wczesnej edukacji są zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli.

Absolwent posiada pełne kwalifikacje nauczycielskie do pracy w żłobku, przedszkolu, oddziałach przedszkolnych oraz w różnych formach wychowania przedszkolnego, a także w klasach I-III szkoły podstawowej na stanowisku nauczyciela oraz jako animator artystyczny w szkole oraz w różnych instytucjach prowadzących zajęcia artystyczne dla dzieci.


Technologia drewna
studia pierwszego stopnia - inżynierskie z 7. semestralnym okresem nauki, profil praktyczny.

Student zdobywa wiedzę z zakresu: nauk o drewnie; mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych; chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych; konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna; użytkowania maszyn i narzędzi do obróbki drewna; użytkowania urządzeń transportowych stosowanych przy obróbce drewna; obsługi aparatury diagnostycznej i pomiarowej stosowanej w obróbce drewna, systemów projektowych obróbki oraz przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych wykorzystujących techniki informatyczne oraz zna i rozumie potrzeby rynku z jego preferencjami ekonomicznymi.

Absolwent znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego oraz w innych wykorzystujących drewno i wyroby jego przetwórstwa, w tym zajmujących się technologią mebli i wyrobów z drewna, a także wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i narzędzi do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, jednostkach organizujących produkcję i automatyzację procesów technologicznych obróbki i przetwórstwa drewna oraz tworzyw drzewnych.


Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
studia pierwszego stopnia - licencjackie z 6. semestralnym okresem nauki, profil praktyczny.

Studenci poznają historyczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania obecności oraz roli zwierząt w życiu człowieka. Uzyskują wiedzę o regulacjach prawnych i organizacyjnych oraz zasadach etyki w zakresie utrzymywania i użytkowania zwierząt. Poznają mechanizmy podstawowych procesów zachodzących w organizmie zwierzęcia oraz zagadnienia związane z rozwojem człowieka i jego zaburzeniami. Zapoznają się z typowymi metodami edukacji, wychowania i terapii ludzi oraz ich wspomagania zajęciami z udziałem zwierząt. Doskonalą umiejętności niezbędne przy planowaniu i realizowaniu działań/zajęć z udziałem wybranych gatunków zwierząt i/lub na ich temat, dostosowanych do potrzeb osób w nich uczestniczących, a także w podejmowaniu działań związanych z pozyskiwaniem (hodowla, chów) oraz przygotowaniem (dobór, szkolenie) zwierząt do określonych zadań. Kształtują kompetencje pozwalające identyfikować zachowania i potrzeby zwierząt oraz ograniczenia i zagrożenia związane z ich użytkowaniem.

Absolwent może wykorzystać interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności, w tym także posiadane przygotowanie pedagogiczne, w pracy w placówkach/ośrodkach rekreacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, uwzględniających w swojej działalności zajęcia prowadzone przez specjalistów z udziałem zwierząt i/lub na ich temat, a także w podejmowanej w tym zakresie indywidualnej działalności gospodarczej. Ponadto aktywność zawodowa absolwenta może być związana z: agroturystyką; działalnością szkoleniową i doradczą w zakresie hodowli, utrzymania, żywienia i szkolenia zwierząt; firmach usługowo-produkcyjnych, zajmujących się produkcją oraz dystrybucją karmy, paszy, dodatków paszowych i akcesoriów dla zwierząt amatorskich i użytkowych; instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony zwierząt; związkach hodowców, ogrodach zoologicznych, schroniskach i hotelach dla zwierząt. Może też podjąć pracę w organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych oraz w jednostkach naukowo-badawczych. Absolwent, w zależności od zrealizowanego modułu kształcenia jest przygotowany do ubiegania się o nadanie uprawnień instruktora hipoterapii lub kynoterapeuty (dogoterapeuty).

Źródło: UWM w Olsztynie

Komentarze (31) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Język arabski #1903470 | 88.156.*.* 10 sty 2016 20:56

  Przyszxłosciowy kierunek to język arabski

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. Kierunki o NICZYM #1903315 | 88.156.*.* 10 sty 2016 16:38

  Młodzi ludzie czy wam nie szkoda 5 lat ??/

  Ocena komentarza: warty uwagi (4) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 3. a #1903214 | 88.156.*.* 10 sty 2016 13:33

  Wolałbym aby na UWM otwierano kierunki, które gwarantują znalezienie zatrudnienia. Czyli bardziej konkretne. Po technologi drewna student będzie miał wiedzę ogólną - po studiach bez praktyki nadal będzie bez pracy. Gdyby powstał na przykład kierunek ,, wzornictwo i projektowanie mebli" co roku kilkanaście osób miałoby zapewnioną pracę w województwie,dwa razy tyle w całej Polsce. I to miało by sens. Na I rok na danym kierunku nie trzeba tworzyć 200 miejsc - wystarczy 30-40 ale powiązanych z rzeczywistością. Inżynieria kosmiczna to wręcz absurdalny kierunek na UWM. Ani ośrodków naukowych ani przemysłu nie mamy. A kto to będzie wykładał? Jakich naukowców związanych z inżynierią kosmiczną zatrudnia UWM.

  Ocena komentarza: warty uwagi (12) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 4. racjonalny #1903188 | 5.79.*.* 10 sty 2016 12:53

  Ja bym zainwestował w WNT, sprzęt i zaplecze. Te kierunki mają przyszłość. Ale jak wiadomo polityka... otwierają kierunki które przyniosą pieniądze nie uczelni... nie absolwentom którzy swoją wiedzą znajdą dobrą pracę.

  Ocena komentarza: warty uwagi (3) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

  1. Trololo #1902973 | 88.156.*.* 9 sty 2016 23:20

   Ciekawe jakich wykładowcow UWM pozyska na te kierunki.

   Ocena komentarza: warty uwagi (3) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

   1. absolwentka #1902964 | 46.112.*.* 9 sty 2016 22:48

    Wywalone w kosmos

    Ocena komentarza: warty uwagi (4) ! - + odpowiedz na ten komentarz

   2. Benny Hill #1902911 | 89.228.*.* 9 sty 2016 21:17

    Analiza trądów i inżynieria komiczna ; -)

    Ocena komentarza: warty uwagi (4) ! - + odpowiedz na ten komentarz

   3. Dżon Rambo #1902835 | 178.43.*.* 9 sty 2016 19:26

    "Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi" hm może być ciekawy

    Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

   4. Olsztyn przyspiesza #1902833 | 217.99.*.* 9 sty 2016 19:25

    Inżynieria kosmiczna - praktyki zapewne na kosmicznych tramwajach - normalnie Kosmiczne Jaja

    Ocena komentarza: warty uwagi (21) ! - + odpowiedz na ten komentarz

   5. mickey #1902762 | 83.24.*.* 9 sty 2016 17:53

    Proponuję nowy kierunek-tramwajoznastwo.

    Ocena komentarza: warty uwagi (22) ! - + odpowiedz na ten komentarz

   6. pyt #1902701 | 46.112.*.* 9 sty 2016 16:49

    Otworzycie kierunek :Obrona demokracji?

    Ocena komentarza: warty uwagi (19) ! - + odpowiedz na ten komentarz

   7. studentka #1902681 | 46.112.*.* 9 sty 2016 16:28

    Proponuję do kompletu naprotechnologię, jako obecnie wiodący trend w polskiej medycynie...Świetlana przyszłość przed absolwentami tych kierunków...

    ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

    1. Profesor #1902678 | 88.156.*.* 9 sty 2016 16:25

     Proponuję "Mniemanologię stosowaną", przyszłościowe.

     Ocena komentarza: warty uwagi (3) ! - + odpowiedz na ten komentarz

    2. Edzia #1902674 | 178.43.*.* 9 sty 2016 16:21

     Wczesna edukacja juz dawno istnieje to jaka to nowość?

     Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

    3. Jerzyk #1902653 | 89.228.*.* 9 sty 2016 15:59

     a moze oni sie jeszcze zajmą hodowlo jedwabników

     Ocena komentarza: warty uwagi (9) ! - + odpowiedz na ten komentarz

    4. Komandor Pirx #1902597 | 88.156.*.* 9 sty 2016 15:05

     Inżynieria kosmiczna? Bardzo chciałbym zobaczyć program takich studiów i czy będzie tam przewidziany przedmiot "Metodologia wykorzystania nieliniowców skończonych"?

     Ocena komentarza: warty uwagi (5) ! - + odpowiedz na ten komentarz

    5. wj #1902578 | 81.190.*.* 9 sty 2016 14:45

     Analiza i kreowanie trendów szkoda, że nie podyplomowy,chętnie bym skorzystała

     ! - + odpowiedz na ten komentarz

    6. kóba #1902572 | 83.12.*.* 9 sty 2016 14:41

     inżynieria kosmiczna -- to chyba na potrzeby portu wojennego w Szymanach..

     Ocena komentarza: warty uwagi (26) ! - + odpowiedz na ten komentarz

    7. produkcji bezrobotnych, #1902565 | 188.146.*.* 9 sty 2016 14:28

     ciąg dalszy nastąpi...

     Ocena komentarza: warty uwagi (35) ! - + odpowiedz na ten komentarz

    8. olsztyniak #1902560 | 91.229.*.* 9 sty 2016 14:21

     A może też LOGISTYKA

     Ocena komentarza: poniżej poziomu (-2) ! - + odpowiedz na ten komentarz

    9. bolek #1902552 | 89.228.*.* 9 sty 2016 14:01

     już widzę jak studenci i absolwenci dostają posady w przemyśle kosmicznym - NASA będzie się o nich biła

     Ocena komentarza: warty uwagi (35) ! - + odpowiedz na ten komentarz

    10. pio #1902542 | 178.43.*.* 9 sty 2016 13:40

     ...inżynierowie kosmiczni znajdą dużo pracy w naszych rejonach :) w zusie do wywalania w kosmos klientów

     Ocena komentarza: warty uwagi (35) ! - + odpowiedz na ten komentarz

    11. Absolwent UWM #1902534 | 83.9.*.* 9 sty 2016 13:29

     Nieważne jaki kierunek, ważne kto i jak prowadzi zajęcia. Niestety na UWM 3/4 wykładowców to ludzie którzy liczą sekundy do końca zajęcia. Doktorantami zostają lizusy, znajomi i krewni a później władze uczelni się dziwią że uniwerek ma taką a nie inną renomę. Pozdrawiam wszystkich wykładowców którzy angażowali się w zajęcia i próbowali przekazać jakąś wiedzę i doświadczenie.

     Ocena komentarza: warty uwagi (40) ! - + odpowiedz na ten komentarz

    12. Kikor #1902523 | 178.43.*.* 9 sty 2016 13:11

     Miałem paru absolwentów UWM jako pracownikow. Non coments. Za to aspiracje do duuuuużej kasy ogromne - bo przecież po studiach jestem.

     Ocena komentarza: warty uwagi (29) ! - + odpowiedz na ten komentarz

    13. Meff #1902520 | 92.221.*.* 9 sty 2016 13:09

     Analiza i kreowanie trendow... Serio?

     Ocena komentarza: warty uwagi (24) ! - + odpowiedz na ten komentarz

    14. PISkup #1902514 | 81.190.*.* 9 sty 2016 12:58

     .... myślę iż nas prezydent Piotr na pewno będzie miał duże pole do popisu w temaci inżynieri Kosmicznej, ma duże doświadczenie.. jak można w jeden rok wywalić w kosmos tyle kasy i ludzkich emocji

     Ocena komentarza: warty uwagi (20) ! - + odpowiedz na ten komentarz

    15. ab #1902497 | 46.112.*.* 9 sty 2016 12:34

     na pewno po tych kierunkach absolwenci znajdą pracę....

     Ocena komentarza: warty uwagi (28) ! - + odpowiedz na ten komentarz

    16. Docent Furman #1902494 | 88.156.*.* 9 sty 2016 12:27

     "Nowoczesne metody uzyskiwania rezultatów" To kierunek na miarę!

     Ocena komentarza: warty uwagi (12) ! - + odpowiedz na ten komentarz